Azi 24-05-2017       25 mai 2017, ora 12.00, Ziua Eroilor – Înălţarea Domnului     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 42,9 m.p. situat in B-dul 22 Decembrie, Bl.M15, P     ANUNT – licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 13,5 m.p. . B-dul M. Eminescu langa Socom Unirea     Nota suplimentara sedinta extraordinara 11.05.2017     Anunt D.A.S. – concurs de recrutare pentru ocupare functiei publice de executie vacante.     Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în şedinţă extraordinară pentru ziua de 11.05.2017, ora 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ

Buletin informativ – Legea 544/2001

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Serviciului Comunicare şi Relaţii Publice situat in incinta Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ- biroul 5-parter, telefon 0233/790245, int.105, la adresa de e-mail : tgnt@primariatgneamt.ro sau la adresa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62, www.primariatarguneamt.ro

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzand documentele de interes public;

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei orasului Tîrgu Neamţ:
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare
– HCL nr.150 din 08.07.2015 privind aprobarea organigramei si al statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015
HCL 57 din 29.02.2016 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ
– Dispoziţia Primarului nr. 918/12.10.2012 -privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin H.C.L nr.150/08.07.2015 ;
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei www.primariatarguneamt.ro.- Secţiunea Administratie-Structura organizatorica
Programul de functionare:
Luni – Marti-Miercuri- Joi, între orele: 08.00 – 16.30
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti- Joi, între orele: 08.00 – 16.30
Miercuri : 8.00-18.30(Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii Publice – info cetăţean
– Deschide info cetăţean

– Program de audiente, potrivit Dispoziţiei nr.70 din 29.01.2013:
Primar – Dl. Vasilică HARPA –marti , între orele 10:00 – 13,00
Viceprimar – Dl. Traian HUMULESCU – joi, între orele 10,00 – 13:00
Secretar oraş – Dna Laura Elena Maftei – miercuri, între orele 10,00-13,00.

Înscrierile pentru audiente se fac în fiecare zi, între orele 08.00 si 16.30, camera 5
– Serviciul Comunicare si Relatii publice- Persoana de contact – Cucoş Marius
Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei orasului Tirgu Neamt:
Dl. Vasilică HARPA – Primar
Dl. Traian HUMULESCU – Viceprimar
D-na Laura Elena MAFTEI – Secretarul orasului Tîrgu Neamţ
Dl.Apopei Vasile – Administrator Public
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Mihaela ROTARU POPA – Sef Serviciu Comunicare si Relatii Publice- Birou 5
d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria oraşului Tîrgu Neamţ
Sediul: Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.62
Telefon: Centrala – 0233 790245, 0233 790305
Fax : 0233 790508
Compartiment Registratura, Relaţii cu publicul-Petiţii – Birou 4 , tel. 0233 790245, int. 104
Compartiment Relatii Publice – Birou 5, tel. 0233 790245-int.105
E-mail: tgnt@primariatgneamt.ro
Site : www.primariatgneamt.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al oraşului Tîrgu Neamţ şi situaţiile financiare centralizate ale oraşului trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:

– Bugetul local

– Executia bugetara

Referitor la sursele financiare ale orasului Tîrgu Neamţ atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al oraşului Tîrgu Neamţ şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ.

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica Informaţii Publice – Documente de interes public – Rapoarte si strategii –
Strategia de dezvoltare a orasului Tirgu Neamt 2014 – 2020– aprobată prin H.C.L nr. 35/27.02.2015

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
– aprobată prin HCL nr. 123/27.06.2013 – Anexa 1

h)LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII
– aprobată prin HCL nr. 123/27.06.2013 – Anexa 2

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice
Mihaela Rotaru Popa