Azi 16-01-2017       Anunţ – licitaţie publică deschisă în vederea concesionării suprafeţei totale de 3500 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ     Anunţ – licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 170 mp, aparţinând domeniului privat al orasului Tîrgu Neamţ     Anunţ – licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii a 2 suprafete de teren a cate 8 mp fiecare, apartinand domeniului public al orasului Tîrgu Neamţ     Anunţ – concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de Director/Manager al Casei Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ     DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în şedinţă de îndata pentru ziua de 10.01.2017, ora 14.00, în sala de Şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ     Cod galben de atenţionare meteorologică în perioada 05.01.2017 – 09.01.2017

Direcţia de Asistenţă Socială (pagina în lucru)

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu Legea nr. 292/2011 a Asistentei Sociale.
Direcţia de Asistenţă Socială este organizată după cum urmează :
– servicii
– birouri
– compartimente
– cantina socială
– C.P.R.U.P.F.A. Sf. Teodora
– cresa nr.1
A. Informaţiile publice publicate de DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ din oficiu sunt:
1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
• Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ - Vizualizeaza
• Legislaţia privind activitatea în Asistenţă Socială
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată
• Legea nr. 544/2004 a liberului acces la informaţiile de interes public
• Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
• Legea 53/2003, Codul Muncii
2. Regulamente interne
• Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt, aprobat prin HCL nr. 151/08.07.2015 - Vizualizeaza
• Regulamentul intern al D. A. S. al orasului Tirgu Neamt
3. Date de contact, program de funcţionare, program de audiente
Denumire instituţie DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

Adresa: Bulevard Ştefan cel Mare, nr.62
Loc. Tirgu Neamţ
Jud. Neamţ
Cod Postal 615200
Telefon: 0233 – 790245
Fax: 0233 – 661208

E-mail: social@primariatgneamt.ro
das_tgnt@yahoo.com
Website: www.primariatgneamt.ro

Cod fiscal 34777240
Program de functionare: Luni – Joi 8,00-16,30
Vineri- 8,00-14,00
Conducere
si
Program de audienţe

Director Executiv –Nicoleta Ciocârlan
Miercuri – 8,00-10,00
Director Adjunct – temporar vacant
-Marti 10,00-12,00
-Joi 10,00-12,00

Organigrama instituţiei-aprobată prin H.C. L nr. 151/08.07.2015 - Vizualizeaza

4. Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
Nume si prenume
Huţanu Florina Alina – tel.int. 115
5. Alte documente publice
Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil

Bugetul pe anul 2016 - Vizualizeaza

Execuţia financiară la data de 30.06.2016 - Vizualizeaza

Lista documentelor de interes public
Lista privind categoriile de documente produse si/sau gestionate Vizualizeaza
Programe si strategii proprii: programele de dezvoltare economică şi socială Vizualizeaza
6. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

Baza legislativa
1 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată) - Vizualizeaza

2 Formular solicitare informaţii publice conform Legii 544/2001 Vizualizeaza

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 prevăd în sarcina instituţiilor publice o serie de obligaţii pentru asigurarea la informaţiile de interes public care pot fi furnizate din oficiu sau la cerere.

Document Vizualizare
Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001 2016 Vizualizeaza

7. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute in art. 21` si art. 22 din Legea 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
• Reclamaţia administrativă- se depune la conducatorul D.A.S. a orasului Tirgu Neamt, in termen de 30 de zile
• Plangerea la sectia contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza petitionarul sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

B. Informaţii publice furnizate la cerere
Legea 544/2001 prevede urmatoarele:
ART. 6 (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
ART. 7 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
(3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.