Azi 27-04-2017       Nota de propuneri suplimentara privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27.04.2017, ora 15.00 a Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț     Anunt – privind selectarea partenerilor pentru elaborarea si implementarea proiectului „Centul Multifunctional de Asistenta Integrata – CMAI Humulesti”     Achizitionare servicii de arheologie-intocmire raport privind diagnostic arheologic intrusiv pt. obiectivul: Montare centrala termica la sediul Primariei oras Tg. Neamt     Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ în şedinţă ordinară pentru ziua de 27.04.2017, ora 15.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ     Anunt DAS – concurs de ocupare a trei posturi contractuale vacante de executie cu 4 ore pe zi (jumatate de norma)     Anunt DAS – promovare in gradul imediat superior celui detinut

Direcţia de Asistenţă Socială (pagina în lucru)

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu Legea nr. 292/2011 a Asistentei Sociale.
Direcţia de Asistenţă Socială este organizată după cum urmează :
– servicii
– birouri
– compartimente
– cantina socială
– C.P.R.U.P.F.A. Sf. Teodora
– cresa nr.1
A. Informaţiile publice publicate de DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ din oficiu sunt:
1.Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ
• Hotărârea Consiliului Local nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ – Vizualizeaza
• Legislaţia privind activitatea în Asistenţă Socială
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor publici, republicată
• Legea nr. 544/2004 a liberului acces la informaţiile de interes public
• Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
• Legea 53/2003, Codul Muncii
2. Regulamente interne
• Regulament de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a orasului Tirgu Neamt, aprobat prin HCL nr. 151/08.07.2015 – Vizualizeaza
• Regulamentul intern al D. A. S. al orasului Tirgu Neamt
3. Date de contact, program de funcţionare, program de audiente
Denumire instituţie DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

Adresa: Bulevard Ştefan cel Mare, nr.62
Loc. Tirgu Neamţ
Jud. Neamţ
Cod Postal 615200
Telefon: 0233 – 790245
Fax: 0233 – 661208

E-mail: social@primariatgneamt.ro
das_tgnt@yahoo.com
Website: www.primariatgneamt.ro

Cod fiscal 34777240
Program de functionare: Luni – Joi 8,00-16,30
Vineri- 8,00-14,00
Conducere
si
Program de audienţe

AUDIENTE Data de audienţă
Dir executiv – Angheluţă Vlad Ioan Marti – 10,00-13,00
Dir. adjunct Nicoleta Ciocârlan Miercuri – 08,00-10,00

  Organigrama instituţiei-aprobată prin H.C. L nr. 151/08.07.2015 – Vizualizeaza
  Raport de activitate pentru anul 2016 – Vizualizeaza

  4. Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice
  Nume si prenume
  Huţanu Florina Alina – tel.int. 115
  5. Alte documente publice
  Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil

  Bugetul pe anul 2016 – Vizualizeaza

  Execuţia financiară la data de 30.06.2016 – Vizualizeaza

  Lista documentelor de interes public
  Lista privind categoriile de documente produse si/sau gestionate Vizualizeaza
  Programe si strategii proprii: programele de dezvoltare economică şi socială Vizualizeaza
  6. Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001

  Baza legislativa
  1 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată) – Vizualizeaza

  2 Formular solicitare informaţii publice conform Legii 544/2001 Vizualizeaza

  Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 prevăd în sarcina instituţiilor publice o serie de obligaţii pentru asigurarea la informaţiile de interes public care pot fi furnizate din oficiu sau la cerere. (Descarca cerere)

  Document Vizualizare
  Raportul anual de evaluare a implementarii Legii 544/2001 2016 Vizualizeaza

  7. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute in art. 21` si art. 22 din Legea 544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:
  • Reclamaţia administrativă- se depune la conducatorul D.A.S. a orasului Tirgu Neamt, in termen de 30 de zile
  • Plangerea la sectia contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza petitionarul sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

  B. Informaţii publice furnizate la cerere
  Legea 544/2001 prevede urmatoarele:
  ART. 6 (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în conditiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
  (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
  (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
  ART. 7 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
  (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
  (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.